Már csak ennyit kell aludni:
101

Tájékoztatás a Győrkőcfesztiválon készült fényképfelvételekről

Tájékoztatás a Győrkőcfesztiválon készült fényképfelvételekről

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által a Győrkőcfesztivál keretében készített fényképfelvételekre, illetve a fényképek adatkezelésére vonatkozik és 2022. június 1. napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

1. Adatkezelő adatai
Adatkezelő: Vaskakas Bábszínház
Adatkezelő képviselője: Kocsis Rozi igazgató
Postacím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
E-mail: vaskakas@vaskakas.hu

 

2. Adatvédelmi tisztviselő: dr. E. Simon Katalin Ráhel
Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.
E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Fesztiválon résztvevő személy (a továbbiakban: érintett) hozzájárulása. A hozzájárulás megadása szóban történik.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Győrkőcfesztiválon készült fényképet az Adatkezelő a Győrkőcfesztivál eseményeinek dokumentálása, továbbá a www.gyorkoc.hu oldalon való elhelyezése céljából kezeli.

A fényképet Adatkezelő a www.gyorkoc.hu oldalon nyilvánosan közzéteszi, továbbá belső informatikai rendszerén tárolja. A fénykép további digitalizálására, többszörözésére nem kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

5. Adattovábbítás
A személyes adatok harmadik személyek részére, a 4. pontban foglaltakon túl, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.

6. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a fényképet, mint személyes adatot a fénykép elkészítésétől kezdve mindaddig őrzi, amíg a Győrkőcfesztivált évente megrendezi, ezt követően a személyes adatok kezelését megszünteti.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
7.1  ​Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatait.

7.2  Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

7.3  Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

7.4.  Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az Érintett:
- vitatja azok pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
- azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
- tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7.5  Az Adatkezelő jelen személyes adatok kezelésével összefüggésben nincs abban a helyzetben, hogy Érintett a kezelt személyes adatok alapján azonosítani tudja. Erre tekintettel Érintett abban az esetben tudja a 7.1.-7.4. pontba foglalt jogait gyakorolni, amennyiben az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információt nyújt. (Pl. Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az átadott fotó másolatát és megjelöli az átadás évét.)

8. Adatbiztonság
Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

Jogorvoslat
Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).