154

Részvételi feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Részvételi feltételek és adatvédelmi tájékoztató a Győrkőcfesztivállal kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozóan

Részvételi feltételek

A 12. Győrkőcfesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) ingyenes játékait 14 év alatti gyermek veheti igénybe.
A gyermek abban az esetben veheti igénybe az ingyenes játékokat, ha a Fesztiválra egy róla készült mosolygós digitális fotó (a továbbiakban: fotó) elkészítésével regisztrál.
A fotó elkészítésére adott szóbeli engedéllyel az engedélyező személy a jelen tájékoztatásban foglaltak szerinti adatkezeléshez járul hozzá. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a fotózás szóbeli engedélyezésével történik.
Az engedélyezésre 14 év alatti személy esetén a szülői felügyeletet gyakorló személy (szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám) jogosult. 

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által a Győrkőcfesztivál keretében személyes adatainak adatkezelésére vonatkozik, és 
2019. június 1. napjától hatályos. 
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

1. Adatkezelő adatai 
Adatkezelő: Vaskakas Bábszínház
Adatkezelő képviselője: Kocsis Rozi igazgató
Postacím: 9022 Győr, Cuczor Gergely u. 17.
E-mail: vaskakas@vaskakas.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő : dr. Fülöp-Tóth Eszter
Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.
E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Fesztiválon résztvevő személy (a továbbiakban: gyermek) hozzájárulása. A hozzájárulás megadása a fotó átadásával történik.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A gyermek fotóját az Adatkezelő kizárólag a mosolytablón helyezi el és évente a Győrkőcfesztivál időtartama alatt állítja ki Győr belvárosában digitális és/vagy nyomtatott formában. Adatkezelő ezen kívül a mosolytablóval népszerűsíti a Győrkőcfesztivált (pl. fesztiválokon, Győr Megyei Jogú Város rendezvényein).
A mosolytabló a Győrkőcfesztivált követően az Adatkezelő zárt raktárában kerül elhelyezésre, a mosolytablókhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férnek hozzá, a mosolytabló gondozása, karbantartása céljából. 
Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

5. Adattovábbítás 

A személyes adatok harmadik személyek részére, a 4. pontban leírtakon túl, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.

6. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a fotót, mint személyes adatot a fotó átadásától kezdve mindaddig őrzi, amíg a Győrkőcfesztivál évente megrendezésre kerül. Amennyiben a Győrkőcfesztivál megrendezésére nem kerül sor, a mosolytablók és a fotók megsemmisítésre kerülnek, ezáltal az adatkezelés is megszűnik.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

7.1.  Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatait.
7.2.  Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
7.3.  Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
7.4.  Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az Érintett:
- vitatja azok pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
-  vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
- azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
-  tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
7.5. Az Adatkezelő jelen személyes adatok kezelésével összefüggésben nincs abban a helyzetben, hogy Érintettet a kezelt személyes adatok alapján azonosítani tudja. Erre tekintettel Érintett abban az esetben tudja a 7.1.-7.4. pontba foglalt jogait gyakorolni, amennyiben az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információt nyújt. (Pl. Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az átadott fotó másolatát és megjelöli az átadás évét.)

8. Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

9. Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).